شهدای لشکاجان سفلی

 

شهدای لشکاجان سفلی

1-شهید بهمن اسلامی لشکاجانی

فرزند=محمدحسین

ت.ت=1342/6/2

ت.شهادت=1361/9/30

محل شهادت=دشت آزادگان

2-شهیدمهدی ولداصغری لشکاجانی

فرزند=هادی

ت.ت=1344/2/20

ت.شهادت=1365/1/1

محل شهادت=ارتفاعات شیخ کرنس عراق

3-شهیدرضاربانی لشکاجانی

فرزند=حسن

ت.ت=1346/1/8

ت.شهادت=1365/10/23

محل شهادت=شلمچه

4-شهیدقاسم مصفا لشکاجانی

فرزند=احمد

ت.ت=1347/1/6

ت.شهادت=1365/12/16

محل شهادت=شلمچه

5-شهیدحسن شوقی لشکاجانی

فرزند=خانعلی

ت.ت=1339/2/7

ت.شهادت=1366/12/17

محل شهادت=فاو

6-شهیدمحمدرضاحقانی لشکاجانی

فرزند=داوود

ت.ت=1347/1/2

ت.شهادت=1366/12/30

محل شهادت=سرپل ذهاب

/ 0 نظر / 5 بازدید