قاصد ک 1

قاصدک ! هان ، چه خبر آوردی ؟


از کجا ، وز که خبر آوردی ؟


خوش خبر باشی اما ، اما


                         گرد بام و در من بی ثمر می گردی .


 
انتظار خبری نیست مرا


نه ز یاری نه ز دریا و دیاری – باری ؛

 
برو آن جا که بود چشمی و گوشی با کسی


                                برو آن جا که تو را منتظرند

،
قاصدک ! در دل من همه کورند و کرند


دست بردار از این در وطن خویش غریب ،


قاصد تجربه های همه تلخ


با دلم می گوید


                    که دروغی تو ، دروغ

 
                                              که فریبی تو ، فریب


 
قاصد ک ! هان ، ولی ......آخر ...... ای وای !


راستی آیا رفتی با باد ؟


با تو ام، آی ! کجا رفتی ؟ آی .....!


راستی آیا جایی خبری هست هنوز ؟


مانده خاکستر گرمی جایی ؟


در اجاقی – طمع شعله نمی بندم – خردک شرری هست هنوز ؟


قاصدک !


ابرهای همه عالم شب و روز


در دلم می گریند.

/ 0 نظر / 5 بازدید