# لشکاجان_سفلی

شهید

1-شهید بهمن اسلامی لشکاجانی فرزند=محمدحسین ت.ت=1342/6/2 ت.شهادت=1361/9/30 محل شهادت=دشت آزادگان 2-شهیدمهدی ولداصغری لشکاجانی فرزند=هادی ت.ت=1344/2/20 ت.شهادت=1365/1/1 محل شهادت=ارتفاعات شیخ کرنس عراق 3-شهیدرضاربانی لشکاجانی فرزند=حسن ت.ت=1346/1/8 ت.شهادت=1365/10/23 محل شهادت=شلمچه 4-شهیدقاسم مصفا لشکاجانی فرزند=احمد ت.ت=1347/1/6 ت.شهادت=1365/12/16 محل شهادت=شلمچه 5-شهیدحسن شوقی لشکاجانی فرزند=خانعلی ت.ت=1339/2/7 ت.شهادت=1366/12/17 محل شهادت=فاو 6-شهیدمحمدرضاحقانی ... ادامه مطلب
/ 7 نظر / 7 بازدید